سیره امام خمینی در باب ساده زیستی و دوری از تجمل گرایی
50 بازدید
محل نشر: موسسه تنظمی و نشر آثار امام خمینی بهار سال 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی