سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تربیت کودکان و نوجوانان 
مسوول هیات تحریریه و گروه احکام 
1370/01/01 
1384/01/01 
اجرائی پژوهشی 
همکاری 
مرکز نشر و آثار امام خمینی ره 
تحقیق و پژوهش جهت ارسال مقاله برای کنگره ها 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم در فرهنگ اسلامی دفتر مطالعات و تحقیقات فرهنگی 
پژوهشگر 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
مرکز تربیت کودکان و نوجوانان  
مسوول هیات تحریریه و گروه احکام 
1370/01/01 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز نشر و آثار امام خمینی (ره)  
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم در فرهنگ اسلامی 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
مبانی جامعه شناسی 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
مبانی جامعه شناسی